portfolio > installations' Light Imitating Art  -  series of 6 '
' Light Imitating Art - series of 6 'location: foyer

Rye, New York